Câu Chuyện Đầy Bất Ngờ Trong Chuyến Đi Của Nhiếp Ảnh Gia Người Mỹ

Câu Chuyện Đầy Bất Ngờ Trong Chuyến Đi Của Nhiếp Ảnh Gia Người Mỹ

Âm Nhạc -

<p><strong>Đ&ocirc;i khi người ta c&oacute; thể gặp điều kỳ diệu trong một chuyến đi, d&ugrave; l&agrave; du lịch, kh&aacute;m ph&aacute;, một chuyến d&atilde; ngoại cuối tuần, hay một chuyến săn ảnh độc tại v&ugrave;ng xa x&ocirc;i... D&ugrave; l&agrave; g&igrave; đi chăng nữa th&igrave; nhiều l&uacute;c, c&oacute; những điều th&uacute; vị bất ngờ chợt đến...</strong></p>
2
<p>Trong một chuyến săn ảnh gần đ&acirc;y, Paul Nicklen - nhiếp ảnh gia của tạp ch&iacute; kh&aacute;m ph&aacute; National Geographic - đ&atilde; c&oacute; một trải nghiệm kh&oacute; qu&ecirc;n với lo&agrave;i hải cẩu b&aacute;o - một động vật ăn thịt nguy hiểm v&agrave; hung tợn của v&ugrave;ng Nam Cực. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong những lo&agrave;i động vật nguy hiểm nhất Nam Cực, v&agrave; l&agrave; lo&agrave;i duy nhất ăn thịt cả động vật m&aacute;u n&oacute;ng, kể cả những loại hải cẩu kh&aacute;c. Nguy hiểm l&agrave; vậy n&ecirc;n hầu như chẳng ai muốn ''''''''''''''''đụng mặt'''''''''''''''' trực tiếp với c&aacute;c chị ch&agrave;ng n&agrave;y đ&acirc;u, nhất l&agrave; nếu biết ch&uacute;ng c&oacute; bộ h&agrave;m thuộc h&agrave;ng ''''''''''''''''khủng'''''''''''''''', răng sắc như dao cạo, cơ thể d&agrave;i hơn 3m v&agrave; nặng đến 400 kg!</p>
3
<p>Nhưng trong một chuyến săn ảnh lo&agrave;i vật n&agrave;y cho tạp ch&iacute; kh&aacute;m ph&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nổi tiếng National Geographic, Paul Nicklen đ&atilde; c&oacute; một trải nghiệm để đời khi đối mặt với n&oacute;.&nbsp;<em><strong>Những g&igrave; xảy ra thật kỳ diệu, được ghi lại theo lời kể của anh:</strong></em></p>
4
<p><strong>T&ocirc;i nhảy xuống nước, r&ugrave;ng m&igrave;nh h&atilde;i sợ những g&igrave; c&oacute; thể xảy ra, sau đ&oacute; t&ocirc;i bơi đến gần con hải cẩu b&aacute;o... Ch&acirc;n t&ocirc;i run bần bật, miệng&nbsp;trở n&ecirc;n&nbsp;kh&ocirc; ran...</strong></p>
5
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/i-slippeddd.jpg" alt="" width="706" height="464" data-index="0" /></p>
6
<p><strong>V&agrave; ngay lập tức khi thấy t&ocirc;i, n&oacute; nhả con chim c&aacute;nh cụt đang nhai trong miệng ra. N&oacute; bơi đến chỗ t&ocirc;i v&agrave; h&aacute; to mồm... Đầu của n&oacute; to gấp đ&ocirc;i đầu của một con gấu bự, thật khổng lồ.&nbsp;</strong></p>
7
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/right-awayyy.jpg" alt="" width="706" height="525" data-index="1" /></p>
8
<p><strong>N&oacute; h&aacute; miệng toan ngoạm hết phần đầu v&agrave; m&aacute;y ảnh của t&ocirc;i v&agrave;o mồm, nhe nanh đầy đe dọa...</strong></p>
9
<p><strong>Nhưng sau đ&oacute;, điều kỳ diệu nhất xảy ra...</strong></p>
10
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/she-toookk.jpg" alt="" width="706" height="538" data-index="2" /></p>
11
<p>&nbsp;<strong>N&oacute; bỏ&nbsp;đi v&agrave; mang về cho t&ocirc;i một con chim c&aacute;nh cụt c&ograve;n tươi sống, n&oacute; bơi tới gần t&ocirc;i v&agrave; bắt đầu mớm con c&aacute;nh cụt cho t&ocirc;i.</strong></p>
12
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/she-went-off.jpg" alt="" width="706" height="529" data-index="3" /></p>
13
<p><strong>N&oacute; tiếp tục thả những con c&aacute;nh cụt tươi c&ograve;n sống ra, con c&aacute;nh cụt bơi ngang qua t&ocirc;i v&agrave; n&oacute; nh&igrave;n t&ocirc;i với vẻ gh&ecirc; tởm khi đi ngang qua t&ocirc;i. N&oacute; cứ l&agrave;m đi l&agrave;m lại như vậy...&nbsp;</strong></p>
14
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/she-keptt.jpg" alt="" width="706" height="562" data-index="4" /></p>
15
<p><strong>Sau đ&oacute;, t&ocirc;i nghĩ n&oacute; nhận ra rằng t&ocirc;i giống như một con th&uacute; săn mồi v&ocirc; dụng trong v&ugrave;ng biển của n&oacute;, c&oacute; lẽ chỉ đang ngồi chờ chết đ&oacute;i, v&agrave; t&ocirc;i thấy n&oacute; trở n&ecirc;n hốt hoảng...</strong>&nbsp;</p>
16
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/and-then-i-think.jpg" alt="" width="706" height="471" data-index="5" /></p>
17
<p><strong>N&oacute; bắt đầu mang đến những con c&aacute;nh cụt yếu hơn, rồi đến những con c&aacute;nh cụt chết, rồi n&oacute; chỉ t&ocirc;i c&aacute;ch ăn thịt c&aacute;nh cụt. N&oacute; c&ograve;n đưa t&ocirc;i những phần thịt c&aacute;nh cụt đang ăn dở dang.&nbsp;</strong></p>
18
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/she-startedd.jpg" alt="" width="706" height="488" data-index="6" /></p>
19
<p><strong>N&oacute; bắt đầu d&iacute; những con c&aacute;nh cụt v&agrave;o s&aacute;t m&aacute;y ảnh của t&ocirc;i. Chắc n&oacute; nghĩ c&aacute;i m&aacute;y ảnh l&agrave; miệng t&ocirc;i. Đ&uacute;ng l&agrave; mơ ước của mọi nhiếp ảnh gia. Điều n&agrave;y diễn ra trong bốn ng&agrave;y liền.</strong>&nbsp;</p>
20
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/she-star.jpg" alt="" width="706" height="502" data-index="7" /></p>
21
<p><strong>Vậy l&agrave;, l&uacute;c đầu t&ocirc;i đến đ&acirc;y v&ugrave;ng Cực Nam của Tr&aacute;i Đất để chụp ảnh lo&agrave;i th&uacute; dữ nguy hiểm n&agrave;y, rốt cuộc lại để n&oacute; - lo&agrave;i sinh vật săn mồi nguy hiểm h&agrave;ng đầu Nam Cực - chăm s&oacute;c cho t&ocirc;i, nu&ocirc;i dưỡng t&ocirc;i, v&agrave; đ&uacute;t t&ocirc;i ăn trong bốn ng&agrave;y liền.</strong></p>
22
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/so-here.jpg" alt="" width="706" height="502" data-index="8" /></p>
23
<p><strong>Đ&oacute; l&agrave; điều kỳ diệu nhất t&ocirc;i từng trải qua trong sự nghiệp săn ảnh cho tạp ch&iacute; National Geographic.</strong></p>
24
<p><img src="http://jbrown3920.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/increditble.jpg" alt="" width="706" height="475" data-index="9" /></p>
25
<p>Thật l&agrave; bất ngờ v&agrave; th&uacute; vị phải kh&ocirc;ng? C&acirc;u chuyện của Paul Nicklen đ&atilde; được đăng tải tr&ecirc;n nhiều trang b&aacute;o v&agrave; nhận được h&agrave;ng chục ng&agrave;n&nbsp;lượt y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; chia sẻ của cộng đồng mạng. Dĩ nhi&ecirc;n, b&igrave;nh thường th&igrave; kh&ocirc;ng khuyến kh&iacute;ch mọi người n&ecirc;n thử ''''''''''''''''cảm gi&aacute;c mạnh'''''''''''''''' như vậy, nhưng c&acirc;u chuyện l&agrave; một minh chứng cho thấy thế giới xung quanh c&oacute; nhiều điều kỳ lạ&nbsp;v&agrave; hết sức th&uacute; vị đ&uacute;ng kh&ocirc;ng n&agrave;o? H&atilde;y đi nhiều để mở rộng tầm mắt v&agrave; c&oacute; những trải nghiệm thật đ&aacute;ng gi&aacute; trong cuộc sống của m&igrave;nh bạn nh&eacute;!</p>

Become even more productive with the Pro HTML Editor

 • No ads and limitations
 • Save your settings
 • More features:
  • Custom CSS
  • Auxiliary editor
  • Tag manager
  • Tag and tag attribute filters

pro

Purchase The Pro HTML Editor License!      pro

Online HTML Editor

The best real-time online HTML editor software kit with dynamic instant live visual preview and inline WYSIWYG editor using CKEditor and markup clean-up feature. Includes a HTML viewer, editor, compressor, beautifier and easy formatter. It’s impossible to create invalid code with this tool.

How To Use The HTML Editor?

The operation of this HTML editor with built-in HTML Cleaner is very intuitive and it’s working in your browser without installing any additional program. Compose your text using the WYSIWYG editor on the left and adjust formatting of the source code on the right. To convert Microsoft Word, PDF or any other rich-text documents to HTML, simply paste it in the visual editor. Perform bulk operations on the HTML code by clicking the Clean button after adjusting the settings.

best html editorBefore you start composing the content for a live website I advise you to experiment with the features populating the work area with a demo text clicking the Quick Tourmenu item.

The visual editor works like a regular text composer program, just use the commands above the text area to adjust the content and in the meantime you’ll notice the source editor changing with it. If you’re familiar with HTML code composing then you can adjust the code on the right.

What Can You Do With This Online WYSIWYG Editor

The control panel above the HTML source editor lists the most important commands:

– Revert the text back to the state before the cleaning or execution of any other major event. The visual editor has its own Undo button.

– The fresh page command starts a new document. The same feature is listed below File / New document.

– Deleting the new lines from the HTML code you can compress the source code.

– Define replacement rules and execute them. Use the plus button to define new rules and the recycle bin to remove one.

– Fill the page with meaningless writing to fill gaps or experiment with the layout.

– Pick a color from the palette and use them with the easy Click and Copy feature. Save the active colors for later use or use the advanced color mixer by RGBColorCode.com

– Activate automatic scroll. The two editors will scroll together when this option is enabled.

– Adjust the font size according to your preferences.

– Set up the cleaning options here. Your settings will not be lost when you leave the website. Click the header to select/disable all options.

Clean

– Execute all options that are checked in the settings (see gear icon above).

Other important editing features

You can try these HTML editor features to practice and to maximize your coding efficiency.

 • Document converter – To convert any visual document like Excel, PDF, Word to HTML just paste the doc in the visual editor and the markup will show up instantly on the right.
 • Online text editor – Compose documents, just like in a rich text editor. Use the control panel to include images, tables, headings, lists and other items to your paper.
 • Copy – paste – The editor won’t allow you to save the documents. For this you have to copy your generated code into a blank text file, change its extension to .html and open it in a web browser.
 • Work with tables – Using the WYSIWYG editor panel you can create a table of any dimmension in only 2 clicks. There’s a cleaning option to convert them to styled DIV tags.
 • Undo – Both editors have this function which allows to revert back the document to a previous state, ie. before the cleaning has been performed.
 • Interactive demo – Take a 4-step tour going through the features clicking the Quick Tour menu item. Learn how to use the redactor and experiment with the demo text.

Never forget:

 • Have a backup before using this tool to make sure you can always revert back to your original document.
 • Always check your code before publishing on a live website.
 • This editor never saves or sends out your document, all operations are performed on your local computer.
 • Like most websites, this one uses cookies.

Div Table Styling

Make sure you apply the CSS code below when you publish tables converted to div elements. Try the interactive online table stylerwhich can generate grids from both div and table elements. These are both supported by this editor.

Please note that the class names used by us are slightly different than the ones used by DivTable.com.

.rTable { display: table; width: 100%;}
.rTableRow { display: table-row; }
.rTableHeading { background-color: #ddd; display: table-header-group; }
.rTableCell, .rTableHead { display: table-cell; padding: 3px 10px; border: 1px solid #999999; }
.rTableHeading { display: table-header-group; background-color: #ddd; font-weight: bold; }
.rTableFoot { display: table-footer-group; font-weight: bold; background-color: #ddd; }
.rTableBody { display: table-row-group; }
Tin mới cập nhật

Câu Chuyện Đầy Bất Ngờ Trong Chuyến Đi Của Nhiếp Ảnh Gia Người Mỹ

Âm Nhạc -
<p><strong>Đ&ocirc;i khi người ta c&oacute; thể gặp điều kỳ diệu trong một chuyến đi, d&ugrave; l&agrave; du lịch, kh&aacute;m ph&aacute;, một chuyến d&atilde; ngoại cuối tuần, hay một chuyến săn ảnh độc tại v&ugrave;ng xa x&ocirc;i… D&ugrave; l&agrave; g&igrave; đi chăng nữa th&igrave; nhiều l&uacute;c, c&oacute; những điều th&uacute; vị bất ngờ chợt đến…</strong></p> 2… View Article

Tử Cấm Thành – nơi những bí ẩn tồn tại giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ

Âm Nhạc -
Tử Cấm Thành là một trong những điểm du lịch thú vị, thu hút khoảng mười triệu người ghé thăm mỗi năm. Đằng sau bức tường thành vững chãi ấy, cố cung bề thế chất đầy bí ẩn. Suốt 500 năm lịch sử, Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) là lãnh địa độc quyền… View Article

Đảo Cái Chiên – Nàng Công Chúa Ngủ Say Ở Quảng Ninh

Đời Sống -
Lạc lối đến hòn đảo Cái Chiên xinh đẹp ở tỉnh Quảng Ninh với biển xanh mênh mông trong vắt, bờ cát mịn trải dài và những hàng phi lao xanh rì, bạn hẳn sẽ có được những ngày hè thú vị, tuyệt vời như đang ở “thiên đường biển”. Hãy tạm quên đi vịnh… View Article

Vẫn biết Phượng Hoàng Cổ Trấn đẹp nhưng xem xong bộ ảnh này lại càng phải thốt lên: Đúng là quá sức tưởng tượng!

Tin nổi bật -
Ngắm bộ ảnh chụp tại Phượng Hoàng Cổ Trấn này xong, đảm bảo dân ghiền du lịch sẽ set kèo đi ngay cho mà xem! Thời gian gần đây, sau khi đã khám phá gần hết những địa điểm trong nước thì giới trẻ Việt đang có xu hướng dịch chuyển bản đồ du lịch của mình… View Article

Nhật Bản: Cuộc sống ở Aomori – một trong những thành phố băng tuyết nhất thế giới

Thế Giới Sao -
Khi tuyết rơi nhiều, nhiều khu vực trong thành phố Aomori của Nhật Bản có thể bị ngập tới hơn 8 mét, đủ để chôn vùi một ngôi nhà hai tầng. Những ngôi nhà ngập trong tuyết ở Aomori. Ảnh: CNN Hàng năm, thành phố Aomori ở phía Bắc Tohoku của Nhật Bản đều phải trải qua những trận… View Article

Chợ Hải Sản Tấp Nập Trên Cầu Cảng Ra Đảo Cô Tô

Đời Sống -
Đông đúc, nhộn nhịp từ mờ sáng, hải sản tươi sống, giá rẻ, chợ cá Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) cũng được coi là đầu mối phân phối hàng cho các tỉnh phía bắc. Du khách đi Cô Tô, Quan Lạn thường lên tàu từ cảng Cái Rồng, được hình thành trên cầu tàu… View Article

Lên Pha Luông Gọi Mùa Xuân Về

Food -
Du khách biết tới Mộc Châu với đồi chè trải dài, với hoa cải trắng lung linh trong sương sớm, với những vườn đào vườn mận rực rỡ mỗi độ xuân về. Nhưng bạn có biết, còn một nơi đón mùa xuân trên nóc nhà của vùng đất Sơn La thật đẹp và kì diệu… View Article

Có một Shangri-La vắng vẻ, yên bình lạ thường làm say lòng lữ khách

Tin nổi bật -
Khác hẳn những gì tôi nghĩ về địa điểm du lịch hút khách, Shangri-La hiện lên với các con đường quanh co lúc nào cũng thoáng đãng, vắng lặng và yên bình đến lạ. Có một Shangri-La vắng vẻ, yên bình lạ thường làm say lòng lữ khách Shangri-La nằm ở phía tây bắc của… View Article

Hòn Sơn – Viên Ngọc Thô Bừng Sáng Lấp Lánh Giữa Kiên Giang

Đời Sống -
Nếu như Phú Quốc là viên ngọc sáng lấp lánh thì Hòn Sơn vẫn còn là viên ngọc thô chưa được mài giũa. Hòn Sơn mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết và tự nhiên giữa biển trời mênh mông vời vợi. Hòn Sơn hội tụ đầy đủ vẻ đẹp chốn thiên đường du lịch… View Article

Ghé Nhật Bản thăm ngôi chùa chứa hàng nghìn búp bê Daruma

Tin nổi bật -
Chùa Katsuo (Osaka, Nhật Bản) là “nơi ở” của hàng nghìn búp bê Daruma, khi từ bên trong chùa, đến hành lang, hay triền núi đều xuất hiện con búp bê đỏ truyền thống này. Du lịch Nhật Bản thăm ngôi chùa chứa hàng nghìn búp bê Daruma Du lịch Nhật Bản, nếu đến Osaka vào… View Article